Program Operacyjny Pomoc Techniczna obejmuje w swoim zakresie wspieranie wszelkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w kontekście ich : zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny, kontroli realizacji….