Co można finansować ze środków pochodzących z kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny stanowi bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców źródło finansowania na wdrożenie nowych, bądź też własnych technologii. Często jednak, rodzi się szereg wątpliwości, co do tego, jakie wydatki mogą zostać pokryte ze środków udzielanych w ramach kredytów technologicznych.

Przedmiot kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny stanowi bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców źródło finansowania na wdrożenie nowych, bądź też własnych technologii

Autor zdjęcia: Juhan Sonin

Przedmiotem kredytu technologicznego, mogą stać się dla przedsiębiorstwa wydatki ponoszone na:

  • zakup prawa własności do budynków, bądź też budowli,
  • zakup, lub też wytworzenie środków trwałych,
  • zakup prawa własności gruntu, bądź też użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% pozostałych wydatków kwalifikowanych,
  • pokrycie kosztów powiązanych z wynajmem, bądź też dzierżawą gruntów, budowli, budynków lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji, z obostrzeniem, że umowa najmu (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_najmu), czy też dzierżawy będzie zawarta na okres minimum trzech lat od dnia przewidywanego terminu zakończenia inwestycji,
  • pokrycie wydatków poniesionych na zakup usług doradczych (poziom dofinansowania w tym przypadku wynosi maksymalnie 50 % ogólnej wartości).