Przykładowe typy projektów realizowane w ramach II osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Do projektów realizowanych w ramach II osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaliczyć można:

 • Rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym,
 • Kredyt technologiczny na wdrożenie B+R
 • Wsparcie funduszy typu venture capital (więcej), sieci aniołów biznesu oraz inkubatorów technologicznych
 • Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw.

Rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym

W przypadku projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym wsparcie udzielane jest celem zapełnienia luki finansowej, występującej pomiędzy etapem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych a wprowadzeniem na rynek nowego produktu, bądź też usługi

Autor zdjęcia: pennstatenews

W przypadku projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym wsparcie udzielane jest celem zapełnienia luki finansowej, występującej pomiędzy etapem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych a wprowadzeniem na rynek nowego produktu, bądź też usługi.

Zaznaczyć tu należy, że wsparcie to ukierunkowane jest na projekty, polegające na rozwoju technologii i to zarówno takiej, która opracowana została samodzielnie przez przedsiębiorcę, bądź też została nabyta, która to nie została jednak jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce.

Finansowanie w takim przypadku obejmuje przede wszystkim koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac o charakterze badawczo-rozwojowym. W ramach projektu finansowane może być również wdrożenie samej technologii mającej postać wyników prac B+R, a także uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów, bądź też świadczenie usług.

Efektem realizacji tychże projektów jest udoskonalona technologia, która wprowadzona została na rynek.

Kredyt technologiczny na wdrożenie B+R

Kredyt technologiczny jest rodzajem wsparcia, które obejmuje projekty, które polegają na wdrażaniu nowych technologii, które wymagają prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Wsparcie realizowane w ramach kredytu technologicznego jest udzielane ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie częściowej spłaty kredytu udzielanego przez banki komercyjne (premia technologiczna).

Kredyt technologiczny wykorzystany może zostać na zakup nowej technologii, a także na pokrycie na kosztów wdrożenia nowej technologii, które to prowadzą do uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych, bądź też znacząco ulepszonych:

 • towarów,
 • procesów
 • lub usług.

Wsparcie to adresowane jest do firm z sektora MŚP.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania kredytu technologicznego jest poniesienie przez przedsiębiorcę w ramach projektu określonego poziomu wydatków związanych z zakupem usług B+R, albo wynikających z zakupu wyników prac B+R.

Wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inkubatorów technologicznych

Projekty realizowane w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój przez fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inkubatory technologiczne obejmują w swym zakresie między innymi:

 • wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów,
 • wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja)
 • tworzenie mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu, fundusze VC,
 • zasilenie kapitałowe firm nowo powstających,
 • kształtowanie gotowości inwestycyjnej wśród przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania na pokrycie kosztów innowacyjnych przedsięwzięć, na przykład poprzez finansowanie usług doradczych z zakresu opracowania modelu biznesowego i biznesplanu, w tym analiz rynkowych i finansowych, przygotowania propozycji dla inwestora, poszukiwania inwestorów albo wsparcie w negocjacjach prowadzonych z inwestorem,
 • rozwój platform i sieci współpracy kojarzących inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi finansowania, w tym wsparcie także nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi funduszami PE, VC, sieciami aniołów biznesu,
 • prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych, warsztatowych dla przedsiębiorców i inwestorów o korzyściach płynących z pozyskania kapitałów o charakterze udziałowym.

Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw

Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw utworzony został w ramach projektu, celem zapewnienia gwarancji dla banków, funduszy private equity oraz aniołów biznesu, udostępniających kapitał w formie kredytów, albo też wejść kapitałowych, firmom prowadzącym działalność innowacyjną z sektora MŚP.