Regulamin

 

 • Korzystanie z serwisu jest dobrowolne. Korzystając z serwisu zgadzasz się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • W czasie korzystania z serwisu jaroslawianie.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.
 • Serwis Jaroslawianie.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Regulamin.
 • Nasza witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników z naszej witryny i serwisów internetowych.
 • Niedozwolone jest jakiekolwiek działanie, mające na celu uniemożliwienie poprawnego funkcjonowania serwisu.
 • Zabronione jest podszywanie się pod innych użytkowników serwisu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa — Kodeks Cywilny. 
 • Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższego Regulaminu poprzez opublikowanie nowej wersji na tej stronie.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

   

Realizacja i opieka nad serwisem: openBIT - Drupal Experts - www.openbit.pl